« Tillbaka

Allmänna villkor

Detta avtal om Allmänna villkor gäller dig och Loggamera AB (”Loggamera” eller ”Vi”) för användning av övervaknings- och uppföljningstjänster från loggamera.se, nedan kallad Tjänsten.

Detta avtal är den fullständiga och bindande versionen. En offline version kan ha medföljt Produkten vid leverans men ska ses som informativ endast.

1. TJÄNSTEN

Loggameras tjänst övervakar och kontrollerar (styr) värme-, kyl- och ventilationssystem. Systemet samlar information, sammanställer rapporter och skickar information till dig om åtgärder du kan/bör göra.

2. BEGRÄNSNINGAR

Om inget annat anges i annat avtal med Loggamera så gäller att information som bearbetas automatiskt ska ses som vägledande och eventuella rekomendationer och åtgärdsförslag ska genomföras av kvalificerad person med god kunskap om systemen som övervakas.

3. SEKRETESS

Tjänsten inkluderar viktiga delar (till exempel organisation, algoritmer och logik) som vi betraktar som sekretessbelagd information. Denna utgör affärshemligheter och egendom som tillhör oss, våra leverantörer eller licensgivare, inklusive de enskilda programmens särskilda interna utformning och struktur samt tillhörande gränssnittsinformation. Du måste hantera vår Produkt konfidentiellt och förhindra att dess konfidentiella delar offentliggörs. Vår Produkt skyddas av patent, upphovsrätt och andra lagar och förordningar i USA, EU och internationellt.

4. FÖRBEHÅLLANDE AV RÄTTIGHETER

Du godkänner att all immateriell äganderätt i vår Tjänsten tillhör Loggamera. Rättigheterna i vår Tjänsten är licensierade, inte sålda. Du har ingen rättighet eller äganderätt till vår Tjänst förutom den begränsade rättighet som medges inom ramen för detta Avtal. Delar av Produkten kan innehålla och bestå av programvara från tredje part, inklusive programvara med öppen källkod (”Öppen källkod”), som du får använda enligt de villkor som anges i den licens under vilken den distribueras. Äganderätten till den öppna källkoden och annan programvara från tredje part tillhör respektive licensgivare. All Öppen källkod eller annan programvara som medföljer eller ingår i Produkten levereras ”I BEFINTLIGT SKICK” och utan några som helst garantier.

5. SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Loggamera och du ska följa tillämpliga lagar gällande skydd av personuppgifter. Vi tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar och följer strikt de lagar som reglerar detta.

Vi har samlat dessa åtaganden i Integritetspolicy

Icke-personliga eller anonyma uppgifter kan samlas in automatiskt för att förbättra funktioner och din upplevelse av vår Produkt, särskilt för att förenkla och förbättra tillhandahållandet av programvaruuppdateringar, support, innehåll, TPM och andra tjänster. Du godkänner att icke-personliga eller anonyma uppgifter som har samlats in får skickas till våra kontor ute i världen eller till våra dotterbolag för vidare bearbetning.

6. UPPDATERING AV INNEHÅLL, TPM

Automatisk synkronisering eller uppdateringar med våra servrar eller system krävs ibland för att säkerställa optimal användning (”Innehåll”). Detta innehåll kan skickas till dig regelbundet i olika format. Våra produkter kan även innehålla TPM, till exempel en licensnyckel eller kod som förhindrar obegränsad kopiering eller begränsad användningstid eller funktion beroende på vilken licens du har köpt. Du godkänner även att vår Produkt automatiskt kontaktar oss för att ta emot Innehåll.

7. AVGIFTER/SKATTER (endast vid kommersiellt bruk)

Du samtycker till att betala oss alla avgifter som överenskommits för Tjänsten enligt överenskomna betalningsvillkor, inklusive avgifter för Support om du har valt Premium Support. Avgifterna inkluderar inte (om inte angivits) moms eller andra skatter (inklusive tillämpliga källskatter), vilka faller under ditt ansvar. Alla avgifter betalas i Svenska kronor. Om överenskommen ersättning inte betalas för Tjänsten i tid kan Loggamera tillfälligt eller permanent stänga av tillgången till Tjänsten tills dess att betalning gjorts till fullo.

8. VILLKOR OCH UPPSÄGNING

Om inget annat avtalats kan Tjänsten avslutas av endera part med tre (3) månaders uppsägningstid.

 

9. EXPORTKONTROLLER

Du godkänner att vår Produkt inte används, skickas, överförs eller exporteras till något land eller till någon person i strid med exportkontrollregler gällande i EU eller USA, eller som på annat sätt förbjuds enligt EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik eller USA:s Export Administration Act. Genom att använda vår Produkt bekräftar du att du inte befinner dig i, är bosatt i, eller står under kontroll av något av dessa länder. Vidare tar du fullt ansvar för användningen av vår Tjänst.

10. GARANTI

Vi garanterar våra kommersiella användare att vår Tjänst är fri från materialfel under en period om två år från det datum då du tog emot vår Produkt.

Garanti för defekter ges inte till privatanvändare, förutsatt att det inte rör sig om ett fel som dolts med skadligt uppsåt. Tillägg eller uppdateringar av Produkten, inklusive service pack, korrigeringar eller rättningar som har skickats till dig och all programvara som ägs av tredje part eller programvara med öppen källkod som ingår i vår Programvara täcks inte av någon garanti. De levereras ”i befintligt skick”. Den här garantin gäller endast dig och kan inte överföras.

Reglerna ovan påverkar inga av dina övriga lagstadgade rättigheter. Rättelser är kostnadsfria för dig. Inga garantianspråk kan göras, vid fel på vår Tjänst på grund av olycka, missbruk, felaktig eller onormal användning, virus eller efter det att du fått tillgång till en uppgradering.

11. BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Om inget annat anges i detta Avtal ska vi hållas ansvariga vid brott mot avtalsmässiga och icke avtalsmässiga förpliktelser enligt gällande lag. Vi tar endast – oavsett rättslig grund – ansvar för skador uppkomna på grund av avsikt eller grov oaktsamhet från vår sida. Kommersiella användare kan även hålla oss ansvariga vid mindre oaktsamhet som leder till skador som innebär livsfara eller fysiska skador, eller som på annat sätt påverkar hälsan negativt, eller leder till brott mot viktig förpliktelse i Avtalet. I detta fall kommer dock ansvaret att begränsas till ersättning för förutsägbara typiska skador. Vi kan inte under några omständigheter hållas ansvariga för särskilda, oförutsedda, indirekta skador eller följdskador. Ansvarsbegränsningarna ovan gäller inte om vi medvetet har dolt ett fel eller tagit ansvar varornas skick. Detsamma gäller inte anspråk under den tyska produktansvarslagen, om detta Licensavtal lyder under tysk rätt enligt § 14. Du kan endast avsluta eller upphäva detta Avtal på grund av brott mot förpliktelse som inte utgör ett fel om VI är ansvariga för detta brott mot förpliktelsen. I övrigt har du ingen rätt till uppsägning.

12. ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET

Du samtycker till att ersätta och hålla Loggamera, dess moderbolag, partner eller dotterbolag, tjänstemän, agenter och anställda skadeslösa från alla anspråk, förlust, krav eller skada, inklusive rimliga advokatarvoden, som hävdas av tredje part på grund av att du har brutit mot någon punkt i detta Avtal, dina försumliga eller oegentliga handlingar och/eller brott mot gällande lag.

3. HELA AVTALET

Detta Avtal tillsammans med refererande dokument, avtal och policys utgör hela avtalet gällande vår Tjänst om inget separat åtagande skrivits.

Detta Licensavtal har företräde framför motstridiga eller ytterligare villkor i inköpsorder, orderdokument, kvittering, bekräftelse eller annat dokument som du har skickat – även om det är undertecknat och återsänt av oss, eller om inköpsordern eller annat dokument som du har skickat innehåller uppgifter som motsäger detta. Om villkor i Loggameras försäljningsvillkor, vanliga frågor, policys eller program strider mot villkoren i detta Licensavtal, har detta Licensavtal företräde och ska gälla.

14. GÄLLANDE LAG

Detta Avtal lyder under svensk lag. Parterna avstår från alla invändningar mot ovanstående i syfte att driva rättslig åtgärd, process eller domstolsförhandling rörande detta Avtal.

15. KOMMERSIELL PROGRAMVARA

All användning, ändring, reproduktion, publicering, uppförande, visning eller spridning av vår Produkt styrs endast av villkoren i detta Licensavtal och är förbjudet utom i den utsträckning som uttryckligen medges i villkoren i detta Licensavtal.

16. ÖVRIGT

  1. Om detta Avtal eller någon del av det befinns vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar ska parterna komma överens om en bestämmelse som återspeglar innehållet i respektive klausul och som är laglig, giltig och genomförbar.
  2. Inget i detta Avtal är, uttryckligen eller underförstått, avsett att inkräkta på annan fysisk eller juridisk persons juridiska rättigheter.
  3. Du får endast överlåta, donera eller på annat sätt överföra detta Avtal, eller medföljande rättigheter eller förpliktelser till tredje part efter vårt skriftliga medgivande.
  4. Rubriker förekommer endast av bekvämlighetsskäl. De har inget annat syfte och ska inte tolkas.

17. MEDDELANDEN

Alla meddelanden måste göras skriftligen. Ett e-postmeddelande räcker. Alla meddelanden ska adresseras till:

Loggamera AB
Enhagsvägen 18
S-182 40 Täby
Sweden

E-post: legal@loggamera.se


« Tillbaka